Algemene voorwaarden

 

 • ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KEMENADE DESIGN

  GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17096707

   

  Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan door van Kemenade Design. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op kemenadedesign.nl. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden;

  1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
  1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Kemenade Design en de groothandel / leverancier / agentschappen / consumenten / winkels, enzovoort, verder te noemen wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Kemenade Design;

  1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Kemenade Design niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Kemenade Design is bevestigd;

  1.5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de Kemenade Design ter kennis heeft gebracht en Kemenade Design alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
  1.6. De gedrag - en beroepsregels van Kemenade Design maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

   

  Artikel 2. OFFERTE

  2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Kemenade Design de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Kemenade Design er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

  2.2. In prijskranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Kemenade Design niet;

  2.3. Kemenade Design stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor

  projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Kemenade Design bepaalt deze

  uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk).

  2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Kemenade Design. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Kemenade Design er vanuit dat de offerte

   

   

   

   

  verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

  2.5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

  a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

  b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

  2.6. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht / overeenkomst een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden;

  2.7. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Kemenade Design in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

  2.8. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

  2.9. Indien een opdracht uitblijft heeft Kemenade Design het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn offerte gestalte te geven bij wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten;

   

  Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Kemenade Design uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

  3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt,  komt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen;

  3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Kemenade Design als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

  3.4. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de wederpartij er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De wederpartij vrijwaart de Kemenade Design voor alle aansprakelijkheid
  die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat
  de Kemenade Design aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan;
  3.5. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd;
  3.6. Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem verankerd zijn of
  worden, staat de wederpartij ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de
  bodem aanwezig zijn. De wederpartij heeft op dit punt een onderzoeks- en mededelingsplicht, en Kemenade Design niet.
  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de wederpartij en Kemenade Design steeds dat de stellage
  minimaal ‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De wederpartij staat er voor
  in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de
  uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Indien de Kemenade Design zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de wederpartij dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de wederpartij in rekening zullen worden gebracht. Indien de Kemenade Design op verzoek van de wederpartij de opdracht
  uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de wederpartij aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt
  zulks geheel voor risico van de wederpartij. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid,
  hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de Kemenade Design op dergelijke wijze vervaardigde en (of)
  bewerkte zaken;
  3.7. Kemenade Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Kemenade Design verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht;  

  3.8. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kemenade Design verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;

  3.9. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

  3.10. Voor zover noodzakelijk zal Kemenade Design de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Kemenade Design tijdig kan beschikken over:

  a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

  b. (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Kemenade Design bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook - niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Kemenade Design gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

  c. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;

  d. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

  e. De door Kemenade benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

  f. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;

  g. Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

   

  Artikel 4. PRIJZEN

  4.1. Kemenade Design is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kemenade Design, dat in redelijkheid niet van Kemenade Design mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Kemenade Design zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Kemenade Design daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;

  4.2. Alle prijsopgaven en de prijzen die Kemenade Design in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

  4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Kemenade Design gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
  4.4. Indien de Kemenade Design de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de Kemenade Design recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten;

   

  Artikel 5. BETALING

  5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

  5.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

  5.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen

  en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

  5.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

  5.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

  5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

  5.7. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Kemenade Design met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

   

  Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING

  6.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van de werkzaamheden, een dienst, advies of andersluidende opdracht geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Kemenade Design dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

  6.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Kemenade Design de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

  6.3. De genoemde c.q. overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

  - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Kemenade Design kan worden toegerekend;

  - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Kemenade Design tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

  - wederpartij Kemenade Design niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

  6.4. Levering geschiedt af bedrijf Kemenade Design. De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen en te controleren (zie garantie) op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor levering, is Kemenade Design gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Kemenade Design zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Kemenade Design op schadevergoeding. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door wederpartij daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van wederpartij) door uploaden op een externe server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de Kemenade Design;

  6.5. De prestatie van de Kemenade Design geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
  6.6. Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave - van de in de
  opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de
  overeenkomst of schadevergoeding;
  6.7. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

  6.8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

  Artikel 7. ANNULERING

  7.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Kemenade Design ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Kemenade Design ten gevolge van de annulering geleden schade;

  7.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

   

  Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  8.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Kemenade Design aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

  8.2. Kemenade Design is in de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Kemenade Design voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

  8.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Kemenade Design te leveren. Hij is eveneens verplicht Kemenade Design op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Kemenade Design om dit pandrecht tot stand te brengen;

   

  Artikel 9. RECLAMES en GARANTIE

  9.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Kemenade Design. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kemenade Design in staat is adequaat te reageren. Kemenade Design zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

  9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Kemenade Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

  9.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kemenade design te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

  9.4. Kemenade Design garandeert dat alle door Kemenade Design geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier Kemenade Design garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

  9.5. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Kemenade Design in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een jaar na levering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;

  9.6. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen echter niet op loon of uren. Deze komen voor rekening van de wederpartij. Een eventuele garantie op reparatiewerkzaamheden dient uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

  9.7. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of uitvoering van het karwei door Kemenade Design dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien geleverd materiaal niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Kemenade Design de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen;

  9.8. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

  - de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

  - de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Kemenade Design op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

  - de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Kemenade Design;

  - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Kemenade Design (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

  - zonder schriftelijke toestemming van Kemenade Design door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

  9.9. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering. Hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Kemenade Design in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

  9.10. Kemenade Design verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door Kemenade Design zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking / montage wel door Kemenade is uitgevoerd;

  9.11. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. Indien herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd verwacht Kemenade Design volledige medewerking van de wederpartij en mogelijkheid tot herstel, alvorens derden ingeschakeld worden;

  9.12. Van iedere garantie op door de Kemenade Design geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De Kemenade Design garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de Kemenade Design zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

   

   

  Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

  10.1. Kemenade Design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

  - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

  - wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

  - het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

  - een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

  10.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van

  overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Kemenade Design passende zekerheid heeft gesteld;

  10.3. Voorts is Kemenade Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

  10.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kemenade Design op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kemenade Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

  10.5. Kemenade Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

   

  Artikel 11. KEURING EN RISICO OVERGANG

  11.1. De producten worden voor levering door Kemenade Design gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening – het recht de zaken voor de levering te laten keuren door derden;

  11.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

  11.3. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de producten direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Kemenade Design in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

   

  Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

  12.1. Kemenade Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

  12.2. Kemenade Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

  12.3. Levering en plaatsing van folies en prints op ruiten en beglazing is geheel voor eigen risico van de wederpartij;

  12.4. De aansprakelijkheid van Kemenade Design voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kemenade Design in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

  12.5. Wederpartij dient Kemenade Design altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

  12.6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Kemenade Design voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

  12.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kemenade Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kemenade Design toegerekend kunnen worden;

  - de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

  12.8. Kemenade Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

  12.9. De wederpartij vrijwaart Kemenade Design tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

   

  Artikel 13. GEHEIMHOUDING
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
  van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
  medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan
  Kemenade Design direct een opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding. Naast deze boete kan aanvullende schadevergoeding gevorderd worden door Kemenade Design.

   

  Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

  Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

   

  Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

  15.1. De vestigingsplaats van Kemenade Design is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Kemenade Design moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

  15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kemenade Design is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

  15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Kemenade Design gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

   

  Artikel 16. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

  16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;

  16.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

  16.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.